Utgivningspolicy

Allmänt

Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet eftersträvar en hög kvalitet i utgivningen och för detta ändamål finns en utsedd redaktionskommitté med uppgiften att kvalitetsgranska manuskript. Det finns även möjlighet att anlita externa personer för granskningen av manuskript.

Juridisk doktrin

Stiftelsen utger främst juridisk doktrin. Externa forskningsfinansiärer kräver numera regelmässigt att forskningsresultaten ska tillgängliggöras genom att dessa läggs ut ”open access”. Stiftelsen kan hjälpa till med att publicera resultaten i form av en e-bok som sedan tillgängliggörs på stiftelsens webbplats och på andra digitala plattformar som exempelvis Diva. Genom att produktionskostnaderna kan hållas låga behöver inte publiceringen utgöra en så stor del av forskningsbudgeten.

Stiftelsen kan även hjälpa till med utgivningen av doktorsavhandlingar och andra rättsvetenskapliga monografier. Dessa kan publiceras i såväl tryckt som digitalt format.

Läroböcker

Stiftelsen utger även läroböcker i form av e-böcker. Genom att den digitala utgivningen av läroböcker är billigare än traditionell bokutgivning kan stiftelsen gynna studenterna genom låga priser samtidigt som författaren fortfarande erhåller en skälig ersättning för sitt arbete. Digitala läroböcker kan också lättare hållas aktuella genom att kostnaden för utgivning av nya upplagor är låg. Det är inte sällan viktigt beträffande utgivning av kursböcker eftersom rättsläget i vissa fall kan ändras snabbt.